Tjenester-backup
dots

Et godt rådgivermiljø med bred og høy faglig kompetanse.

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder er knyttet til rådgivning og konsulenttjenester innen teknologi- og virksomhetsutvikling. Våre teknologiske tjenester omfatter arkitektur, utvikling, applikasjonsforvaltning, sikre plattformer, nettverk og infrastruktur. Vårt spisskompetanseområde er å levere tjenester til kunder underlagt sikkerhetsloven, normen eller beskyttelsesinstruksen, hvor vi bidrar med utvikling av sikrede plattformer.

Innenfor virksomhetsutvikling tilbyr vi tjenester innen program- og prosjektledelse, prosessledelse og fasilitering, endringsledelse, innføringsledelse og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

Erfaring og kunnskap

Våre erfarne konsulenter besitter både bredde- og dybdekunnskap, og er sertifiserte på ulike produkter og metodeverk. Via vårt nettverk og samarbeidspartnere har vi også til enhver tid tilgang på ekstra ressurser og ulik spesialist kompetanse, som igjen kommer våre kunder til gode.

Tjenester:

Prosjekt- og prosessledelse

Smidig prosjekt- og prosessledelse

Vi tilbyr ekspertise på prosjekt- og prosessledelse til både offentlige og private virksomheter. Hos oss får du spisskompetanse på gjennomføring av prosjekt- og prosessledelse i hele prosjektets livssyklus fra tidligfase til vellykket gjennomføring og overlevering til linjen. Vi benytter beste praksis-modeller i vår gjennomføring, også smidig og agile metoder i gjennomføringsfasen. Vi leverer innsikt og konseptutvikling, grundige prosjektbegrunnelser, gode prosjektmandat som understøtter virksomhetens visjon, strategi og målsettinger. Vi leder og gjennomfører prosjekter og understøtter gode prosesser for innføring og gevinstrealisering.

Fasilitering og prosessledelse

Trenger du spisskompetanse på prosessledelse og workshopfasilitering har vi erfarne konsulenter som bistår i alle faser av en endringsreise. Våre konsulenter har gjennomført utallige workshop og google design sprints. Vi prototyper strategier, nye tjenester, arbeidsprosesser og digitale løsninger. Vi fasiliterer prosesser som mobiliserer og engasjerer ledere og medarbeidere til endring. Våre prosessledere mestrer både det digitale og fysiske rommet.

Brukerinnsikt, kravspesifikasjon og anskaffelser

Vi setter brukerne i fokus og har lang erfaring med å analysere ulike virksomheters behov og krav, og foreslå relevante tiltak som gir effekt. Vi jobber tett med våre kunder for å avdekke reelle behov, og vi baserer arbeidet på en god forståelse av virksomhetens mål og strategi, brukerinnsikt, kultur og arbeidsprosesser som grunnlag for utvikling og anskaffelser.

Lederstøtte og coaching

Organisasjon og ledelse

Vi har god forståelse for hvordan digitalisering påvirker kultur og måter å arbeide på. Motiverte ledere og medarbeidere er kjernen for å levere gode produkter og tjenester. Derfor oppfatter vi raskt hvordan gjennomføring og ledelse i praksis fungerer innad i virksomheten, og vet hvilke grep vi skal ta for å få gjennomført de tiltakene vi ønsker å iverksette. Våre konsulenter er erfarne coacher og gjennomfører både ledersamlinger og 1:1 veiledning. Vi er sparringspartnere for ledere slik at de kan utfylle sin sentrale rolle i digitalisering.

Endringsledelse

Endringsledelse er et eget kompetanseområde som vi har bygget opp betydelig kunnskaper og ferdigheter om. Våre konsulenter har erfaring med endringer med mange tusen medarbeidere og stor geografisk spredning. Basert på praktiske erfaringer og anerkjent metodikk som Prosci kan våre konsulenter og endringsledere bistå med å lage strategi og planer, utvikle kommunikasjon og opplæringsmateriell, og forberede virksomhet på innføring og gevinstrealisering gjennom god håndtering av interessenter og motstand. Vi tror på å involvere både ledere og medarbeidere tidlig i endringsprosessen, og sørger for kompetanseoverføring og ledelsesstøtte underveis. Slik sikrer vi at endringene iverksettes, følges opp og skaper målbare resultater.

Teknologirådgivning

Teknologi

Våre medarbeidere har bred IT-kompetanse og har god forståelse for hvordan IT fungerer i et virksomhetsperspektiv. Vi er spesielt opptatt av at IT er ett av flere verktøy som skal støtte opp under virksomhetens arbeidsprosesser og mål. Virksomhetens mål og strategier legger føringer på hvilke arbeidsprosesser som skal gjennomføres, og hvilke data som skal brukes og produseres. IT støtter opp under både prosess og produksjon i virksomheten, både gjennom riktig bruk, tilpasset programvare og riktig maskinvare. Vi er opptatt av hvordan mennesker arbeider med- og forstår systemene, og vi tilrettelegger for dette for å oppnå et best mulig resultat.

Sikkerhet og sikrede plattformer

I mer enn 18 år har vi levert herdede plattformer til kunder som har  høye krav til sikkerhet og som leverer tjenester på graderte systemer.  Vi kan levere sikkerhetsklarert personell med høy kompetanse rundt sikkerhetslov, sikkerhetsgodkjenning og NSM’s veiledninger. Vi kan også hjelpe deg med å implementere NSM’s anbefalte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Om dere har løsningene på bakke, sky eller midt imellom kan vi uansett hjelpe til med å velge riktig balanse mellom sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet ut fra risiko og verdivurderinger.

Sysint fakta

Daglig leder

Øystein Western
+47 92 61 17 25 Send e-post

  • Styreleder: Björn Karlsson
  • Revisor: Total Revisjon AS
  • Org. nr: 825 838 392
  • Etablert: 2001
  • Omsetning 2020: 78,4 MNOK

Sysint er en del av Mildef Group

Sysint fakta

Daglig leder

Øystein Western
+47 92 61 17 25 Send e-post

  • Styreleder: Björn Karlsson
  • Revisor: Total Revisjon AS
  • Org. nr: 825 838 392
  • Etablert: 2001
  • Omsetning 2020: 78,4 MNOK

Sysint fakta

Sysint er en del av Mildef Group